Privacy- en beveiligingsverklaring

Privacy- en beveiligingsverklaring

DearBytesPrivacy- en beveiligingsverklaring

Privacy statement:

1.  Gebruiksvoorwaarden en privacy

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze site.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DearBytes BV. DearBytes handelt hierbij zorgvuldig, zodat voorkomen wordt dat deze gegevens in handen vallen van derden, die niet genoemd zijn in dit reglement.

1.1 Bezoekersgegevens

Om gebruik te maken van de gratis diensten van de site, zoals deelnemen aan webseminars, downloaden, printen, bloggen, abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker eenmalig een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en DearBytes. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen c.q. advertenties staan van derden;
 • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen de DearBytes, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per webevent, e-mail, telefoon als anderszins;
 • het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde DearBytes) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van DearBytes.
 • het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
 • verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van de DearBytes, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

Een bezoeker loopt op onze site dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

1.2 Cookies

DearBytes houdt gegevens bij van het bezoek van onze website. Deze gegevens worden verzameld om onderzoek te kunnen doen met als doel het optimaliseren van onze website en u gericht te kunnen benaderen met producten en diensten die aan uw behoefte aansluiten. DearBytes doet dit door cookies te gebruiken. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. DearBytes maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Met deze cookies wordt informatie opgeslagen op de server van DearBytes of op de server waar dearbytes.com gebruik van maakt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt deze op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn geldig totdat deze door uzelf zijn verwijderd. DearBytes bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt. Op onze website worden uw IP-adres en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en een profiel van opgesteld waarin het bezoeks- en klikgedrag op onze website staat. Hiermee zullen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren.

Google Analytics
Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het gedrag van onze websitebezoekers bij te houden. Google Analytics is een tool van Google en gegevens worden om deze reden verwerkt door een organisatie gevestigd in de Verenigde Staten. Het privacybeleid van Google is hier te vinden.

Andere websites
DearBytes kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van websites die bezocht worden na aanleiding van een link vanuit onze website en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees de privacyverklaring, indien deze aanwezig is, van de website die u bezoekt.

1.3 Nieuwsbrieven

Wanneer een individu zich inschrijft voor een of meerdere nieuwsbrieven van DearBytes, geeft deze individu daarmee toestemming om hen te benaderen met commerciële doeleinden.

1.4 Partners en andere partijen

Partners van DearBytes zijn partijen die content dan wel diensten leveren ten behoeve van DearBytes. DearBytes voert in alle gevallen de eindredactie van de content, waarbij uitgangspunt is dat deze content naar de inschatting van DearBytes toegevoegde waarde moet hebben voor de bezoekers van de DearBytes Website. Hetzelfde geldt voor directe acties van de partner naar een klant. Belangrijk criterium hierbij is dat de partner altijd moet kunnen uitleggen waarom juist deze klant benaderd wordt.
De website van de DearBytes bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van de DearBytes Website liggen. DearBytes is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst DearBytes u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

1.5 Wijzigen

DearBytes behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de DearBytes website en via onze nieuwsbrief.

2.   Beveiliging verklaring

Uw informatie in welke vorm dan ook is veilig bij DearBytes. Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan kunt u ervan uitgaan dat de beveiliging van uw informatie de hoogste prioriteit heeft.

Voor onze interne omgeving geldt het volgende:

 • Risico’s en bedreigingen voor DearBytes worden beoordeeld en beheerd;
 • Wij voldoen aan wet en regelgeving (Telecomwet, WBP, Wet Computercriminaliteit II, Auteurswet);
 • Verschillende audits worden jaarlijks uitgevoerd;
 • Ongeautoriseerde toegang is uitgesloten;
 • Uw gegevens zijn veilig opgeslagen en worden beschermd tegen diefstal, brand, hardware problemen en softwarefouten;
 • Alle gevoelige gegevens worden via het internet verstuurd door middel van een versleutelde verbinding;
 • Onze servers bevinden zich in streng beveiligde kantooromgevingen en datacentra met 24-uurs bewaking en talloze voorzieningen tegen inbraak, apparatuur storingen en stroomuitval;
 • Ons uitwijkcenter is ISO 27001, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 en PCI-DSS gecertificeerd;
 • Door middel van firewalls en andere operationele beveiligingsmaatregelen zijn uw gegevens beveiligd tegen elektronische inbraken van buitenaf;
 • Al onze medewerkers zijn voorzien van screening;
 • Wij staan in contact met (inter)nationale autoriteiten als het Nationaal Cyber Security Centrum om continu op de hoogte te blijven van bedreigingen.

DearBytes heeft haar doelstellingen voor informatiebeveiliging (beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en continuïteit) beschreven in een informatiebeveiligingsbeleid/raamwerk, conform de code voor informatiebeveiliging ´ISO27001´, waarvoor DearBytes gecertificeerd is.

Op basis hiervan zijn standaarden, richtlijnen, technische en organisatorische maatregelen gemaakt en ingericht om die doelstellingen te realiseren.

De kwaliteit van deze maatregelen en het proces voor informatiebeveiliging en de naleving hiervan wordt jaarlijks getoetst door onafhankelijke partijen. Nadere informatie over het beveiligingsniveau en de gehanteerde standaarden zijn verkrijgbaar via de Chief Information Security Officer.

3.   Disclaimer

De DearBytes website is een website van DearBytes BV, hierna te noemen DearBytes. Ondanks de constante zorg en de aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de DearBytes website, is het mogelijk dat de informatie die op de DearBytes website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Helaas kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.
Ook kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de DearBytes website geschikt is voor het doel waarvoor u die informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de DearBytes website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de DearBytes website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de DearBytes website is verkregen. De DearBytes website garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.
De informatie op de DearBytes website wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.